Xác định đã thực hiện 2/3 nghĩa vụ hợp đồng ra sao?