Việc xét thưởng giải thưởng chất lượng quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào?

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 132/2008/NĐ-CP về nguyên tắc xét thưởng như sau:
Nguyên tắc xét thưởng
1. Không phân biệt đối xử giữa các loại hình, quy mô, không hạn chế số lượng các tổ chức, doanh nghiệp tham dự.
2. Việc xét thưởng phải bảo đảm công khai, khách quan và công bằng theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Điều 27 Nghị định này.
Theo đó, việc xét thưởng giải thưởng chất lượng quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa được thực hiện dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các loại hình, quy mô, không hạn chế số lượng các tổ chức, doanh nghiệp tham dự.
 
Đồng thời phải bảo đảm công khai, khách quan và công bằng theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm trên cơ sở các tiêu chí theo quy định.

Tiêu chí để xét thưởng giải thưởng chất lượng quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa là gì?

Theo Điều 27 Nghị định 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chí xét thưởng như sau:
Tiêu chí xét thưởng
1. Giải thưởng chất lượng quốc gia được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:
a) Vai trò của lãnh đạo;
b) Chiến lược hoạt động;
c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường;
d) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức;
đ) Quản lý nguồn nhân lực;
e) Quản lý quá trình hoạt động;
g) Kết quả hoạt động.
2. Tổng Điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 Điểm.
3. Giải thưởng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 Điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 Điểm trở lên.
Theo đó, việc xét thưởng giải thưởng chất lượng quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa dựa trên những tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 27 nêu trên.
 
Và tổng điểm của những tiêu chí này là 1.000 Điểm.
 

Việc đăng ký tham dự thưởng giải thưởng chất lượng quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa được thực hiện thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định về đăng ký tham dự giải thưởng như sau:
Quy trình và hồ sơ xét thưởng
1. Đăng ký tham dự giải thưởng
Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia tại hội đồng sơ tuyển cấp địa phương nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia tại hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành. Hồ sơ nộp tại hội đồng sơ tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;
c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia;
d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;
đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).
...
Như vậy, việc đăng ký tham dự thưởng giải thưởng chất lượng quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 nêu trên.