Việc kháng nghị quyết định hình sự sơ thẩm chưa có hiệu lực theo thủ tục phúc thẩm được thực hiện khi có những căn cứ nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2017 quy định về căn cứ và thời hạn kháng nghị như sau:
Căn cứ và thời hạn kháng nghị
1. Bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:
a) Việc điều tra, xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm không đầy đủ dẫn đến đánh giá không đúng tính chất của vụ án;
b) Kết luận, quyết định trong bản án, quyết định sơ thẩm không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án;
c) Có sai lầm trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác;
d) Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng luật định hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng.
...
Theo đó, việc kháng nghị quyết định hình sự sơ thẩm chưa có hiệu lực theo thủ tục phúc thẩm được thực hiện khi có một trong những căn cứ sau:
 
+ Việc điều tra, xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm không đầy đủ dẫn đến đánh giá không đúng tính chất của vụ án.
 
+ Kết luận, quyết định trong bản án, quyết định sơ thẩm không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án.
 
+ Có sai lầm trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác.
 
+ Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng luật định hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng.

Quyết định kháng nghị quyết định hình sự sơ thẩm của Viện kiểm sát gồm những nội dung nào?

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 336 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về kháng nghị của Viện kiểm sát như sau:
Kháng nghị của Viện kiểm sát
1. Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
2. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có các nội dung chính:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị;
b) Tên của Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị;
c) Kháng nghị đối với toàn bộ hay một phần bản án, quyết định sơ thẩm;
d) Lý do, căn cứ kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát;
đ) Họ tên, chức vụ của người ký quyết định kháng nghị.
...
Theo quy định trên, cơ quan có quyền kháng nghị quyết định hình sự sơ thẩm là Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.
 
Và quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có các nội dung chính sau:
 
+ Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị.
 
+ Tên của Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị.
 
+ Kháng nghị đối với toàn bộ hay một phần bản án, quyết định sơ thẩm.
 
+ Lý do, căn cứ kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát.
 
+ Họ tên, chức vụ của người ký quyết định kháng nghị.
 

Thời hạn kháng nghị quyết định hình sự sơ thẩm chưa có hiệu lực theo thủ tục phúc thẩm là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về thời hạn kháng nghị như sau:
Thời hạn kháng nghị
1. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày Tòa án tuyên án.
2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.
Như vậy, thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định hình sự của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.