Tự ý bán đất khi chủ sở hữu chưa đồng ý thì xử lý thế nào?