1
Tại tỉnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất về các vấn đề gì? Công tác chuẩn bị và thu thập dữ liệu được quy định thế nào?

Tại tỉnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất về các vấn đề gì? Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT có quy định như sau:   Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc...

Chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính không được xác thực bằng chứng thư số thì có giá trị pháp lý không?

Chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính là gì? Chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 165/2020/NĐ-CP là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và...

Đọc nhiều

0979800000