Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm những gì?

Theo khoản 1 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 
Khai thác Tủ sách pháp luật
1. Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật
a) Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật quy định về thời gian, hình thức phục vụ; quyền hạn, trách nhiệm của người phụ trách Tủ sách pháp luật; điều kiện và thủ tục mượn sách; trách nhiệm bảo quản, bồi thường thiệt hại của người đọc, người mượn khi làm mất, làm hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật và nội dung phù hợp khác.
b) Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật phải được niêm yết tại địa điểm đặt Tủ sách pháp luật.
...
Theo đó, nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm:
 
- Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật quy định về thời gian, hình thức phục vụ; quyền hạn, trách nhiệm của người phụ trách Tủ sách pháp luật; điều kiện và thủ tục mượn sách; trách nhiệm bảo quản, bồi thường thiệt hại của người đọc, người mượn khi làm mất, làm hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật và nội dung phù hợp khác.
 
- Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật phải được niêm yết tại địa điểm đặt Tủ sách pháp luật.

Thời gian phục vụ Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 
Khai thác Tủ sách pháp luật
...
2. Thời gian phục vụ
Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc của Ủy ban nhân dân xã, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Trong trường hợp phục vụ ngoài thời gian làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân quy định rõ ngày, giờ phục vụ người đọc.
...
Như vậy, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị này.
 
Trong trường hợp phục vụ ngoài thời gian làm việc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân quy định rõ ngày, giờ phục vụ người đọc.
 

Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân được phục vụ bằng hình thức nào?

Tại khoản 3 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 
Khai thác Tủ sách pháp luật
...
3. Hình thức phục vụ
Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn.
...
Do đó, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân được phục vụ bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn.
 
Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân phải sử dụng những biện pháp gì?
Căn cứ khoản 4 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành cụ thể:
 
Khai thác Tủ sách pháp luật
...
4. Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật
a) Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về Tủ sách pháp luật; vận động, giới thiệu cho cán bộ, công chức và Nhân dân đến nghiên cứu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.
b) Kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh, trang tin điện tử để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật.
c) Tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, tài liệu pháp luật vào dịp tổ chức Ngày sách Việt Nam, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sinh hoạt Câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật hoặc sự kiện khác để nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật.
d) Thực hiện trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với Tủ sách tự quản ở cộng đồng và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở khác trên địa bàn.
đ) Biện pháp khác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa bàn xã, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và không trái quy định của pháp luật.
Như vậy, để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân phải sử dụng những biện pháp được quy định như trên.