Tiêu chí của khu công nghệ thông tin tập trung là gì?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về tiêu chí khu công nghệ thông tin tập trung như sau:
 
Tiêu chí khu công nghệ thông tin tập trung
Các tiêu chí của khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm:
1. Có hoạt động phù hợp các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Điều 4 Nghị định này;
2. Có ít nhất 2.000 lao động làm việc chuyên môn về công nghệ thông tin, chiếm tối thiểu 60% tổng số lao động làm việc trong khu. Đối với các khu chỉ tập trung các cơ sở sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin phải có ít nhất 1.000 lao động làm việc chuyên môn về công nghệ thông tin, chiếm tối thiểu 60% tổng số lao động làm việc trong khu;
3. Đối với các khu chỉ tập trung các cơ sở sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin thì tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt 01 ha. Trường hợp khu có thêm các hoạt động khác thì tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt 05 ha;
4. Có các phân khu chức năng theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
Theo đó, khu công nghệ thông tin tập trung phải đảm bảo những tiêu chí được quy định tại Điều 5 nêu trên.

Việc đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung gồm những hoạt động nào?

Theo Điều 6 Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về các hoạt động đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung như sau:
 
Các hoạt động đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung
Các hoạt động đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm:
1. Xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật;
2. Nghiên cứu - phát triển, chuyển giao ứng dụng về công nghệ thông tin;
3. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin;
4. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;
5. Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin;
6. Ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin;
7. Cung cấp dịch vụ phục vụ các hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung.
Theo đó, việc đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung gồm những hoạt động được quy định tại Điều 6 nêu trên.
 
Trong đó có hoạt động xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật; và nghiên cứu - phát triển, chuyển giao ứng dụng về công nghệ thông tin.
 

Khu công nghệ thông tin tập trung có thể được tổ chức thành những phân khu chức năng nào?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 154/2013/NĐ-CP về tổ chức các phân khu chức năng của khu công nghệ thông tin tập trung như sau:
 
Tổ chức các phân khu chức năng của khu công nghệ thông tin tập trung
1. Khu công nghệ thông tin tập trung được tổ chức thành 02 nhóm phân khu chức năng chính:
a) Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm:
- Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin;
- Phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ thông tin;
- Phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành;
- Phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối như điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các hạ tầng kỹ thuật khác;
- Phân khu trưng bày, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và truyền thông;
- Phân khu chức năng khác thực hiện các chức năng của khu công nghệ thông tin tập trung.
b) Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm:
- Phân khu sinh thái và dịch vụ dân sinh;
- Phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính, ngân hàng;
- Phân khu nhà ở phục vụ cho chuyên gia làm việc trong khu công nghệ thông tin tập trung;
- Phân khu chức năng khác cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung.
2. Khu công nghệ thông tin tập trung có thể không có đầy đủ các phân khu chức năng như quy định tại Khoản 1 Điều này, nhưng tổng diện tích đất Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung phải bảo đảm chiếm tối thiểu 50% diện tích đất xây dựng. Việc bố trí, tổ chức từng phân khu chức năng có thể tập trung hoặc phân tán phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu.
3. Mật độ xây dựng thuần của khu công nghệ thông tin tập trung không quá 40% diện tích đất của khu.
Như vậy, khu công nghệ thông tin tập trung có thể được tổ chức thành những nhớm phân khu sau:
 
+ Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung.
 
+ Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung.
 
Lưu ý rằng khu công nghệ thông tin tập trung có thể không có đầy đủ các phân khu chức năng trên, nhưng tổng diện tích đất Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung phải bảo đảm chiếm tối thiểu 50% diện tích đất xây dựng.