Tài sản do hai vợ chồng tự tạo lập, khi chồng mất có phải chia cho mẹ chồng không?