Người thụ hưởng cầm giữ hối phiếu đòi nợ có quyền truy đòi hay không?

Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:
Quyền của người thụ hưởng
1. Người thụ hưởng cầm giữ hối phiếu đòi nợ theo quy định tại Điều 40 của Luật này có các quyền sau đây:
a) Xuất trình hối phiếu đòi nợ để chấp nhận hoặc để thanh toán khi hối phiếu đòi nợ đến hạn;
b) Yêu cầu những người có liên quan thanh toán hối phiếu đòi nợ khi đến hạn;
c) Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ theo các quy định của Luật này;
d) Chuyển giao để cầm cố hoặc chuyển giao để nhờ thu hối phiếu đòi nợ;
đ) Truy đòi, khởi kiện về hối phiếu đòi nợ.
2. Quyền của người thụ hưởng cầm giữ hối phiếu đòi nợ theo quy định tại Điều 40 của Luật này vẫn được đảm bảo ngay cả khi những người có liên quan trước đó cầm giữ hối phiếu không hợp pháp.
Như vậy, có thể thấy rằng trong tất cả các quyền của người thụ hưởng cầm giữ hối phiếu đòi nợ thì người thụ hưởng sẽ có quyền truy đòi, khởi kiện về hối phiếu đòi nợ.
 
Ngoài ra người thụ hưởng còn có các quyền như sau:
  • Xuất trình hối phiếu đòi nợ để chấp nhận hoặc để thanh toán khi hối phiếu đòi nợ đến hạn;
  • Yêu cầu những người có liên quan thanh toán hối phiếu đòi nợ khi đến hạn;
  • Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ theo các quy định của Luật này;
  • Chuyển giao để cầm cố hoặc chuyển giao để nhờ thu hối phiếu đòi nợ.

 

Người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán dưới hình thức nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:
Xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán
1. Người thụ hưởng có quyền xuất trình hối phiếu đòi nợ tại địa điểm thanh toán để yêu cầu người bị ký phát thanh toán vào ngày hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán hoặc trong thời hạn năm ngày làm việc tiếp theo.
2. Người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ sau thời hạn ghi trên hối phiếu đòi nợ, nếu việc chậm xuất trình do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây ra. Thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn thanh toán.
3. Hối phiếu đòi nợ có ghi thời hạn thanh toán là “ngay khi xuất trình” phải được xuất trình để thanh toán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày ký phát.
4. Việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Do người thụ hưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người thụ hưởng xuất trình;
b) Hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán;
c) Xuất trình tại địa điểm thanh toán theo quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này.
5. Người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng. Việc xác định thời điểm xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được tính theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi thư bảo đảm.
Theo quy định trên thì người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng. Việc xác định thời điểm xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được tính theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi thư bảo đảm.

Thời hạn thanh toán hối phiếu đòi nợ được tính như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:
Thời hạn thanh toán
1. Thời hạn thanh toán của hối phiếu đòi nợ được ghi theo một trong các thời hạn sau đây:
a) Ngay khi xuất trình;
b) Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày hối phiếu đòi nợ được chấp nhận;
c) Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát;
d) Vào một ngày được xác định cụ thể.
2. Hối phiếu đòi nợ không có giá trị nếu ghi nhiều thời hạn thanh toán hoặc ghi thời hạn không đúng quy định tại khoản 1 Điều này.
Theo đó, thời hạn thanh toán của hối phiếu đòi nợ được ghi theo một trong các thời hạn như:
 
+ Ngay khi xuất trình;
 
+ Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày hối phiếu đòi nợ được chấp nhận;
 
+ Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát;
 
+ Vào một ngày được xác định cụ thể.