Người không có quốc tịch Việt Nam có được nhận thừa kế không?