Hối phiếu nhận nợ có phải là công cụ chuyển nhượng hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:
1. Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định.
...
3. Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.
Có thể thấy rằng theo quy định trên thì công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá và hối phiếu nhận nợ cũng là giấy tờ có giá.
 
Như vậy, hối phiếu nhận nợ có thể là một trong các loại công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mặt trước của hối phiếu nhận nợ có bắt buộc phải ghi "Hối phiếu nhận nợ" không?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:
Nội dung của hối phiếu nhận nợ
1. Hối phiếu nhận nợ có các nội dung sau đây:
a) Cụm từ “Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ;
b) Cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định;
c) Thời hạn thanh toán;
d) Địa điểm thanh toán;
đ) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người phát hành chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu nhận nợ theo lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu cho người cầm giữ;
e) Địa điểm và ngày ký phát hành;
g) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.
2. Hối phiếu nhận nợ không có giá trị nếu thiếu một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các trường hợp sau đây:
a) Trường hợp địa điểm thanh toán không được ghi trên hối phiếu nhận nợ thì địa điểm thanh toán là địa chỉ của người phát hành.
b) Trường hợp địa điểm phát hành không được ghi trên hối phiếu nhận nợ thì địa điểm phát hành là địa chỉ của người phát hành.
3. Khi số tiền trên hối phiếu nhận nợ được ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì số tiền ghi bằng chữ có giá trị thanh toán. Trong trường hợp số tiền trên hối phiếu nhận nợ được ghi hai lần trở lên bằng chữ hoặc bằng số và có sự khác nhau thì số tiền có giá trị nhỏ nhất được ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.
4. Trong trường hợp hối phiếu nhận nợ không có đủ chỗ để viết, hối phiếu nhận nợ đó có thể có thêm tờ phụ đính kèm. Tờ phụ đính kèm được sử dụng để ghi nội dung bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu. Người đầu tiên lập tờ phụ phải gắn liền tờ phụ với hối phiếu nhận nợ và ký tên trên chỗ giáp lai giữa tờ phụ và hối phiếu nhận nợ.
Như vậy, theo quy định trên đã nêu rõ mặt trước của hối phiếu nhận nợ phải ghi cụm từ “Hối phiếu nhận nợ”.
 

Thanh toán hối phiếu nhận nợ có được hoàn thành khi người thụ hưởng hủy bỏ hối phiếu hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:
Hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ
Việc thanh toán hối phiếu nhận nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau đây:
1. Khi người phát hành trở thành người thụ hưởng của hối phiếu nhận nợ vào ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày đó;
2. Người phát hành đã thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng;
3. Người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu nhận nợ.
Theo đó thì việc thanh toán hối phiếu nhận nợ được coi là hoàn thành trong đó có trường hợp người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu nhận nợ.
 
Như vậy, có thể thấy rằng thanh toán hối phiếu nhận nợ sẽ được hoàn thành khi người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu nhận nợ.
 
Ngoài ra, hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ trong những trường hợp sau:
  • Khi người phát hành trở thành người thụ hưởng của hối phiếu nhận nợ vào ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày đó;
  • Người phát hành đã thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng.