Kho ngoại quan có được coi là khu phi thuế quan hay không?

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:
 
Khu phi thuế quan bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
 
Theo đó, kho ngoại quan được coi là khu phi thuế quan. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa kho ngoại quan với bên ngoài được xem là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan phải tiêu hủy có chịu thuế nhập khẩu hay không?

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định:
Đối tượng chịu thuế
...
4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu
Theo Công văn 4943/TCHQ-TXNK 2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: trường hợp kho ngoại quan đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.
 
Theo đó, khi kho ngoại quan đáp ứng đủ điều kiện khu phi thuế quan thì hàng hoá đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan không chịu thuế nhập khẩu.
 

Hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan phải tiêu hủy có chịu thuế GTGT không?

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
Đối tượng không chịu thuế GTGT
...
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.
Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo Công văn 4943/TCHQ-TXNK 2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Tổng cục Hải quan hướng dẫn: trường hợp kho ngoại quan đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì không phải kê khai nộp thuế GTGT.
 
Theo khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan 2014 quy định kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.
 
Như vậy, khi kho ngoại quan đáp ứng đủ điều kiện khu phi thuế quan thì hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan phải tiêu hủy không chịu thuế GTGT.