Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu?

Theo khoản 2 Điều 40 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế như sau:
 
Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
...
2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
...
Theo quy định trên, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Và cơ quan có thẩm quyền cấp là Bộ Tài chính. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm những nội dung nào?

Căn cứ Điều 41 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế như sau:
 
Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, e, g, h và i khoản 1 Điều 33 Nghị định này.
2. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 05 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có hiệu lực thi hành.
Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó như sau:
 
Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải có các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;
b) Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
c) Đại diện pháp luật của doanh nghiệp;
d) Loại hình đặt cược;
đ) Địa chỉ nơi đặt trường đua;
e) Phương thức phân phối vé đặt cược;
g) Địa bàn kinh doanh đặt cược;
h) Thời hạn hiệu lực;
...
Theo đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm những nội dung được quy định tại điểm a, b, c, d, e, g, h và i khoản 1 Điều 33 nêu trên.
 

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 06/2017/NĐ-CP về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế như sau:
 
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
Trong quá trình thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư hoặc vi phạm tất cả các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo kết luận của cơ quan kiểm tra theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 78 của Nghị định này thì Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế của doanh nghiệp.
Theo điểm b khoản 2 Điều 78 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về kiểm tra, thanh tra như sau:
 
Kiểm tra, thanh tra
...
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kiểm tra định kỳ 02 năm một lần để xem xét khả năng tiếp tục duy trì hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược của doanh nghiệp hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung kiểm tra bao gồm:
...
b) Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định này, bao gồm các nội dung cơ bản sau:
- Về sản phẩm đặt cược, giới hạn mức tham gia đặt cược, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược;
- Về chấp hành Điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó);
- Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
- Việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
...
Như vậy, việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện trong các trường hợp sau:
 
+ Doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.
 
+ Doanh nghiệp vi phạm tất cả các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo kết luận của cơ quan kiểm tra theo quy định.