Giật dây chuyền vàng giữa chợ, kẻ cướp bị dân bắt tại chỗ