Giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu: Có thể bằng vụ án khác?