Đồng thừa kế ở nước ngoài thì làm sao để phân chia di sản?