Công tác lấy ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất đầu tư dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện ra sao?

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg có quy định:
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cụ thể như sau:
...
2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.
Từ đó căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
Đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
...
2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đất lấy ý kiến theo quy định sau:
a) Nội dung lấy ý kiến bao gồm:
- Vị trí, quy mô sử dụng đất của dự án đầu tư;
- Ảnh hưởng đối với người có đất bị thu hồi (đời sống, việc làm, chuyển đổi nghề);
- Tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất đến cộng đồng dân cư.
b) Hình thức lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến trực tiếp người có đất bị thu hồi, cộng đồng dân cư thông qua đại diện của điểm dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở địa phương nơi có đất chuyển mục đích;
- Lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đất chuyển mục đích.
c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến và lập hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
...
Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đất để lấy ý kiến.
 
Sở Tài Nguyên và Môi trường có thể thực hiện lấy ý kiến trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đất chuyển mục đích, với các nội dung như:
  • Vị trí, quy mô sử dụng đất của dự án đầu tư;
  • Ảnh hưởng đối với người có đất bị thu hồi (đời sống, việc làm, chuyển đổi nghề);
  • Tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất đến cộng đồng dân cư.
 
Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến và lập hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần những gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg thì hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm một số giấy tờ sau:
 
(1) Tờ trình Hội đồng nhân dân về việc chuyển mục đích sử dụng đất gồm các thông tin cơ bản sau:
  • Sự cần thiết và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt;
  • Việc đáp ứng điều kiện và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan khi chuyển mục đích sử dụng đất.
 
(2) Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 
(3) Trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Việc thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
...
Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất đầu tư dự án trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.