Nguyên tắc chi trả không dùng tiền mặt đến người hưởng chính sách an sinh xã hội là gì?

Căn cứ tiểu mục 2.1 Mục 2 Công văn 5234/LĐTBXH-BTTTT năm 2022 quy định về chi trả không dùng tiền mặt đến người hưởng chính sách an sinh xã hội dựa trên nguyên tắc như sau:
 • Việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quy trình xử lý đối với các công tác liên quan đến chi trả cho đối tượng ASXH.
 • Việc lựa chọn các đơn vị, tổ chức dịch vụ chi trả do các địa phương lựa chọn theo quy định hiện hành.
 • Cơ quan LĐTBXH được giao nhiệm vụ chi trả mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại để nhận các khoản chi trả thanh toán cá nhân theo quy định tại Thông tư 136/2018/TT-BTC.
 • Quy trình thực hiện kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định tại các văn bản cụ thể sau: Nghị định 11/2020/NĐ-CP; Thông tư 62/2020/TT-BTC; Thông tư 76/2021/TT-BTC; Thông tư 44/2022/TT-BTC; Công văn 6001/KBNN-KSC năm 2021.

 

Chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản thanh toán như thế nào?

Theo tiểu mục 2.2 Mục 2 Công văn 5234/LĐTBXH-BTTTT năm 2022 quy định về việc chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản thanh toán như sau:
 
 • Đối với địa phương đang thực hiện chi trả trực tiếp cho người chưa có tài khoản thanh toán chưa thông qua tổ chức dịch vụ chi trả như sau:
 
Thực hiện chi trả như hiện nay, đồng thời ngành LĐTBXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, vận động để đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.
 
 • Đối với các địa phương thực hiện chi trả đến người hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản thanh toán thông qua tổ chức dịch vụ chi trả:
 
Đối với các đối tượng chưa có tài khoản, ngành LĐTBXH lập danh sách, phối hợp với tổ chức dịch vụ chi trả trước mắt thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân được ủy quyền, đồng thời ngành LĐTBXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, vận động để đối tượng mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Người hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản thanh toán được chi trả không dùng tiền mặt đối với như thế nào?

Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Công văn 5234/LĐTBXH-BTTTT năm 2022 quy định về việc chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản thanh toán như sau:
 • Đối với địa phương đang thực hiện chi trả trực tiếp cho người chưa có tài khoản thanh toán chưa thông qua tổ chức dịch vụ chi trả như sau:
 
Đề nghị cơ quan LĐTBXH được giao nhiệm vụ chi trả lập danh sách các đối tượng hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản, thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại.
 • Đối với địa phương đang thực hiện chi trả trực tiếp cho người chưa có tài khoản thanh toán thông qua tổ chức dịch vụ chi trả như sau:
 
+ Các địa phương đã có 100% đối tượng có tài khoản: thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại theo quy định hoặc yêu cầu tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả cho đối tượng qua tài khoản.
 
+ Các địa phương chưa có đủ 100% đối tượng có tài khoản có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:
 • Phương án 1: yêu cầu tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng đã có tài khoản.
 • Phương án 2: ngành LĐTBXH lập danh sách các đối tượng đã có tài khoản, thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại.
 

Thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội ra sao?

Căn cứ quy định tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Công văn 5234/LĐTBXH-BTTTT năm 2022 hướng dẫn về thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt như sau:
 
Hướng dẫn thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt
 
(1) Chủ tịch UBND xã/phường chỉ đạo cán bộ LĐTBXH xã/phường phối hợp với Công an cấp xã thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (sau đây gọi tắt là đối tượng) trên địa bàn, ưu tiên các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương.
 
Trước mắt Công an cấp xã thực hiện xác thực thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi Bộ Công an hoàn thành kết nối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Napas), Công an cấp xã thực hiện xác thực thông tin tài khoản trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
(2) Công tác thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng phấn đấu hoàn thành trong Quý I năm 2023. Việc thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản của các đối tượng được thực hiện thường xuyên hàng tháng trước mỗi kỳ chi trả.
 
Thông tin thu thập bao gồm các trường thông tin tối thiểu sau đây:
 • Họ và tên.
 • Ngày/tháng/năm sinh.
 • Số Căn cước công dân/ số định danh cá nhân.
 • Nơi thường trú (xã/huyện/tỉnh)
 • Số tài khoản hưởng trợ cấp ASXH của đối tượng hoặc tài khoản của cá nhân được ủy quyền (bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác).
 • Tên ngân hàng/nhà cung cấp dịch vụ nơi đối tượng mở tài khoản hoặc nơi cá nhân được ủy quyền mở tài khoản.
 
(3) Sau khi xác thực xong, chủ tịch UBND xã/phường gửi danh sách cho phòng LĐTBXH tổng hợp gửi Sở LĐTBXH theo dõi. Sở LĐTBXH có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu của các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn gửi Bộ LĐTBXH theo dõi, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
 
(4) Khi hệ thống các cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội chính thức đi vào hoạt động, Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc xác thực thông tin đối tượng và thông tin tài khoản của đối tượng để hỗ trợ chi trả.