1
HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Mẫu số 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- …., ngày … tháng … năm …. HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA NHÀ Ở RIÊNG LẺ Số...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA CĂN HỘ DU LỊCH (HOẶC CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ)

Mẫu số 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..., ngày... tháng... năm ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA CĂN HỘ DU LỊCH (HOẶC CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA CĂN HỘ DU LỊCH (HOẶC CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ)

Mẫu số 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..., ngày... tháng... năm ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA CĂN HỘ DU LỊCH (HOẶC CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ

Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày ... tháng ... năm ..... HỢP ĐỒNG MUA BÁN/THUÊ MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ Số: .../..... Căn cứ...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1) (Số: ……………./HĐMBTSGLĐ)     Hôm nay, ngày …tháng …. năm ….., Tại:...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số: ……../…….. ………….,...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày ... tháng ... năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Số...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ………, ngày…..tháng……năm….. HỢP ĐỒNG MUA BÁN, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH...

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày……tháng……năm……. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (1)

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày……tháng……năm……. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ...

Mẫu đơn ly hôn mới nhất 2023 do Tòa án ban hành do Luật sư Nguyễn Thành Huân hướng dẫn chi tiết

Mẫu đơn ly hôn mới nhất 2023 do Tòa án ban hành do Luật sư Nguyễn Thành Huân hướng dẫn chi tiết Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2023 được Tòa án phát hành Hiện nay có 2 mẫu đơn ly hôn...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số: ……../…….. ………….,...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- …………., ngày …. tháng …. năm……. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Số: ......../HĐ .............., ngày........ tháng........năm..........   Hai bên chúng tôi gồm: BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): -...

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT (Số:…………./HĐMGNĐ)   Hôm nay, ngày …… tháng … năm …,...

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT (Số:…………./HĐMGNĐ)   Hôm nay, ngày …… tháng …...

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ……., ngày … tháng … năm ….     HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC...

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

0979800000