Ai ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn? Tủ sách pháp luật tại này được đặt tại đâu?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn.

Ai ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 
Xây dựng Tủ sách pháp luật
1. Thành lập Tủ sách pháp luật
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật. Quyết định thành lập phải quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật; người phụ trách và quyền hạn, nhiệm vụ của người phụ trách; phạm vi và đối tượng phục vụ; Nội quy hoạt động và kinh phí hoạt động của Tủ sách pháp luật.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn.

Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn được đặt tại đâu?

Theo điểm a khoản 2 Điều 10 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 
Xây dựng Tủ sách pháp luật
...
2. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật
a) Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc nơi khác phù hợp với điều kiện thực tế theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
...
Theo đó, Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc nơi khác phù hợp với điều kiện thực tế theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã này.

Các loại sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn được lựa chọn gồm những loại nào?

Tại khoản 3 Điều 10 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 
Xây dựng Tủ sách pháp luật
...
3. Các loại sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật được lựa chọn phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, từng đối tượng phục vụ và có các loại sau đây:
a) Sách, tài liệu pháp luật quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 6 của Quyết định này; sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở đối với Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn; sách, tài liệu phục vụ công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập đối với Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số còn có sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số;
b) Sách, tài liệu pháp luật trang bị cho Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn (nếu có); sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Quyết định này;
c) Các sách, tài liệu pháp luật khác theo hướng dẫn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Như vậy, các loại sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn được lựa chọn phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã đặc biệt khó khăn và gồm có các loại sau đây:
 
- Sách, tài liệu pháp luật quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 6 của Quyết định này; sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở đối với Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn; Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số còn có sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số;
 
- Sách, tài liệu pháp luật trang bị cho Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn (nếu có); sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Quyết định này;
 
- Các sách, tài liệu pháp luật khác theo hướng dẫn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Xử lý thế nào đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ? Quyền sở hữu công nghiệp là gì?  Quyền sở hữu...

Hành vi trên của Công ty TNHH K Đ Đồng Nai xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty TNHH công nghiệp cao su KD. Hậu quả pháp lý của hành vi xâm phạm quyền sở hữu...

Xâm phạm quyền tác giả đối với phần mền sẽ phải chịu hậu quả pháp lý thế nào? Quyền tác giả là gì?  Quyền tác giả là những quyền mà pháp luật trao cho tác giả đó...

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? Ông Thìn khẳng định không triển khai mô hình nhượng quyền kinh doanh và cũng không sở hữu công ty nào. Trong khi đó, ông...

Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm những gì? Theo khoản 1 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm những gì? Theo khoản 3 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? Theo khoản 2 Điều 40 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng? Căn cứ tại Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:   - Đối tượng quy định tại khoản 1...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện, hồ sơ...

1

 

0979800000